Dark Antique White Bronze

Dark Antique White Bronze (WB-SAB-DKA)